งานบริการประชาชน

สำนักงานปลัด

 

(1.) สนับสนุนน้ำาอุปโภค - บริโภค

    เอกสารประกอบ    - ไมมี –

 

ขั้นตอน

1. ยื่นคํารอง

2. ชวยเหลือทันทีที่ไดรับแจ

***********************************************

 (2.) การขอหนังสือรับรองทั่วไป

เอกสารประกอบ

1 สําเนาบัตรประชาชน

2. เอกสารเรื่องที่จะขอใหรับรอง

ขั้นตอน

1. ยื่นคําขอพรอมเอกสาร

2. เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง

3. ออกหนังสือรับรอง

***********************************************

 

(3) ยืมครุภัณฑ

เอกสารประกอบ

1. สําเนาบัตรประชาชน

ขั้นตอน

1. ยื่นคําขอ

2. เจาหนาที่ตรวจสอบรายการและลําดับ

***********************************************

 

ส่วนการคลัง

(1) ภาษีปาย

ภาษีปาย ภาษีที่จัดเก็บจากปายที่แสดงชื่อยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบอาชีพการคาหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายไดหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายไดไมาแสวงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ ดวยอักษรภาพเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหุ่นปั้นทําใหปรากฎดวยวิธีอื่น

ผูมีหนาที่ชําระภาษี

เจาของปายกรณีที่ไมอาจหาตัวเจาของปายไดผูครอบครองปายเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือที่ดินเปนที่ตั้งเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปายตามลําดับ

ระยะเวลาการชําระภาษี

ตั้งแตเดือนมกราคม เดือนมีนาคม ของทุกปติดตั้งปายใหมหลังเดือนมีนาคม หรือเปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปายทําใหองเสียภาษีเพิ่ม ใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ติดตั้งปายหรือเปลี่ยนแปลงแกไขปายกรณที่มีการโอนปายผูรับโอนจะตองแจงพนักงานเจาหนาที่ภายใน 30 วัน

ขั้นตอนการชําระภาษี

เจาของปายซึ่งจะตองเสียภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปอพนักงานเจ้า หนาที่

- ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ภป.1

- แจงการประเมินภ.ป. 3

- ออกใบเสร็จรับเงินภ.ป. 7

เอกสารประกอบ -

ระยะเวลาแลวเสร็จ 5-10 นาที

าธรรมเนียม  แล้วแต่กรณี

 

(2)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใชอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น ที่ใหเชา ที่ทําการคาขาย ที่ไวสินคา ที่ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ใหญาติพอแมหรือใหผูอื่นอยูอาศัยและที่ใชในกิจการอื่น ๆ   เจาของทรัพยสินตองชําระคาภาษีปละครั้งตามคารายป(โดยกําหนดใหารายปของปที่ลวงแลวนั้นเปนหลักในการคํานวณภาษีซึ่งจะตองเสียในปอมา)

ผูมีหนาที่ชําระภาษี

ผูมีหนาที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน หากเจาของทรัพยสินอันไดแกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ และที่ดินเปนเจาของเดียวกัน เจาของทรัพยสินนั้น...เปนผูเสียภาษีแตาที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ เปนคนละเจาของกฎหมายกําหนดใหเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ... ตองเปนผูเสียภาษี

ระยะเวลาการชําระภาษี

ตั้งแตเดือนมกราคม กุมภาพันธของทุกป

ขั้นตอนการชําระภาษี

เจาของทรัพยสินมีหนาที่ยื่นแบบพิมพเพื่อแจงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกปอพนักงานเจาหนาที่

- ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดินภ.ร.ด. 2

- แจงการประเมินภ.ร.ด. 8

- ออกใบเสร็จรับเงินภ.ร.ด. 12

เอกสารประกอบ -

ระยะเวลาแลวเสร็จ 5 - 10 นาที

าธรรมเนียม   แล้วแต่กรณี

 

(3) ภาษบำรุงทองที่

ภาษีบํารุงทองที่ภาษีที่จัดเก็บจากการถือครองและการทําประโยชนในที่ดิน

ผูมีหนาที่ชําระภาษี

เจาของที่ดิน ถาเปนบุคคลธรรมดาตายใหผูจัดการมรดกหรือทายาทผูรับมอบอํานาจผูครอบครอง

ทรัพยสินอนุบาลผูพิทักษผูจัดการเจาของที่ดินเปนนิติบุคคลนั้นเปนผูที่ทีหนาที่เสียภาษีถาบุคคลหลาย

คนเปนเจ  าของที่ดินรวมกันใหบุคคลเหลานั้นมีหนาที่รับผิดชอบรวมกันเสียภาษี

ระยะเวลาการชําระภาษี

ตั้งแตเดือนมกราคม เมษายนของทุกป

ขั้นตอนการชําระภาษี

เจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคม

ของทุกปแรกที่มีการตีราคา ปานกลางของที่ดิน(ทุกรอบระยะเวลา 4 ป) หรือภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่

เปนเจาของที่ดินใหมอพนักงานเจาหนาที่

- ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภ.บ.ท. 5

- แจงการประเมินภ.บ.ท. 9

- ออกใบเสร็จรับเงินภ.บ.ท. 11

เอกสารประกอบ -

ระยะเวลาแลวเสร็จ 5 - 10 นาที

าธรรมเนียม   แล้วแต่กรณี

 

ส่วนโยธา

(1) หนังสือรับรองการกอสราง

เอกสารประกอบ

1. สําเนาบัตรประชาชน

2. สําเนาทะเบียนบาน

3. สําเนาโฉนดที่ดิน

3. แบบแปลนกอสราง

ขั้นตอน

1. ยื่นเอกสาร

2. เจาหนาที่ตรวจเอกสาร

3. ออกหนังสือรับรอง

***************************************************

(2)  แจงซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

เอกสารประกอบ - ไมมี-

ขั้นตอน

1. เขียนคํารอง

2. เจาหนาที่ดําเนินการซอมแซม

****************************************************

ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รับเด็กกอนวัยเรียน อายุ 25 ป

เอกสารประกอบ

1. สูติบัตรฉบับจริง พรอมสําเนาภาพถาย จํานวน 1 ฉบับ

2. สําเนาทะเบียนบาน ฉบับจริง พรอมสําเนาภาพถาย จํานวน 1 ฉบับ

 

ส่วนสวัสดิการสังคม

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

        1. ผู้สูงอายุ

เอกสารประกอบการยื่น

1.             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.             สำเนาทะเบียนบ้าน

3.             สำเนาบัญชีธนาคาร (กรณีโอนเข้าธนาคาร)

4.             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

5.             สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

ขั้นตอน

1.             เขียนคำร้องขอขึ้นทะเบียน

2.             เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร

3.             เสนอผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

 

(       2. ผู้พิการ

เอกสารประกอบการยื่น

1.             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรผู้พิการ

2.             สำเนาทะเบียนบ้าน

3.             สำเนาบัญชีธนาคาร (กรณีโอนเข้าธนาคาร)

4.             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

5.             สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

ขั้นตอน

1.             เขียนคำร้องขอขึ้นทะเบียน

2.             เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร

3.             เสนอผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

(      3. ผู้ป่วยเอดส์

เอกสารประกอบการยื่น

1.             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรผู้พิการ

2.             สำเนาทะเบียนบ้าน

3.             สำเนาบัญชีธนาคาร (กรณีโอนเข้าธนาคาร)

4.             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

5.             สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

6.             หนังสือรับรองจากแพทย์

ขั้นตอน

4.             เขียนคำร้องขอขึ้นทะเบียน

5.             เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร

6.             เสนอผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

 

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

-

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-

 

รับเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน

สายตรงนายก   081-1184178  (นายแดง   ภูมิคอนสาร)