ทำเนียบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

นางสาวสายทอง  บัวดี
กำนันตำบลคอนสารนางฉวีวรรณ์ คำคอนสาร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
บ้านคอนสาร


นางกนกวรรณ  จินดาจำนง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
บ้านเซินใต้นายทินวัตร บุญบำรุง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
บ้านนาอ้อม

นางทองพัด จันที
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
บ้านคลองดง
นายประไพร  เรืองเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
บ้านหัวนาม่วง
นางสมจิตร ต่ออำนาจ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
บ้านคลองบอน


นายอุทัย   ประภาษี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
บ้านนาโปร่ง