ฝ่ายสภานางบัวพิศ เชื้อไพบูลย์ 
ประธานสภา อบต.คอนสา

นายปริญญา  บัวดี
รองประธานสภา อบต.คอนสาร

นายไมตรี   หอมจันทร์
เลขานุการสภา อบต.คอนสาร

นางละม้าย   นาคดี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2

นายบุญเลี้ยง  เรืองเจริญ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3

นายจำรัส   สร่างโศก
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4นางเกษร  สุริยะวงค์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5


นางสวาท ตู้เพชร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7

นายอุบล  เลิศคอนสาร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8


นายทองยุทธ  เลิศคอนสาร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9

นางสาวสุพรรษา  บุญโสภิณ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2

นายบัวลี   เชียงราย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3

นายวัฒนา เลิศคอนสาร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5

นายธนกิต   บุญบำรุง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6

นายอ๊อต   ทองคำ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7

นายณรงค์  บุญโสภณ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8นางสมัคร เลิศคอนสาร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9