ข้อมูลทั่วไป


สภาพทั่วไป 

ที่ตั้งและขนาด


               ตำบลคอนสารเป็นหนึ่งในแปดตำบลของอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มี 8 หมู่บ้าน ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 
 2 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ 120 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งตำบล 15.3 ตารางกิโลเมตร จัดตั้งเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2540

อาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง ดังนี้


ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะภูมิประเทศ 


        ตำบลคอนสารพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีลำน้ำเชิญไหลผ่านทางตอนเหนือของตำบล มีลำห้วยที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยน้ำผุด ลำห้วยน้ำพุ ลำห้วยคลองดง ลำห้วยห้วยแล้ง เป็นต้น

เขตการปกครอง

        ตำบลคอนสาร มีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่ มีเขตการปกครองในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านในเขต อบต. รับผิดชอบเต็มพื้นที่ จำนวน 3 หมู่บ้านและหมู่บ้านในเขต อบต. รับผิดชอบเพียงบางส่วน จำนวน 5 หมู่บ้าน ดังนี้

1.บ้านคอนสาร หมู่ที่ 2 (อยู่ในเขต อบต.บางส่วน)

2.บ้านหัวนาม่วง หมู่ที่ 3 (อยู่ในเขต อบต.บางส่วน)

3.บ้านเซินใต้ หมู่ที่ 4

4.บ้านคลองบอน หมู่ที่ 5

5.บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 6 (อยู่ในเขต อบต.บางส่วน)

6.บ้านนาโปร่ง หมู่ที่ 7 (อยู่ในเขต อบต.บางส่วน)

7.บ้านน้ำพุปางวัว หมู่ที่ 8 (อยู่ในเขต อบต.บางส่วน)

8.บ้านคลองดง หมู่ที่ 9

ประชากร 

      องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร มีจำนวนประชากร ณ เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,854 คน แยกได้ดังนี้

                         

มู่ที่

บ้าน

ครัวเรือน

(หลัง)

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

2

คอนสาร

28

62

54

116

3

หัวนาม่วง

31

88

101

189

4

เซินใต้

106

180

213

393

5

คลองบอน

207

364

389

753

6

นาอ้อม

51

114

107

221

7

นาโปร่ง

34

69

65

134

8

น้ำพุปางวัว

270

661

713

1,374

9

คลองดง

185

334

340

674ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

มีจำนวนครัวเรือน 912 ครัวเรือน 

จำนวนประชากร 3,854 คน แยกเป็น 

เพศชาย 1,872 คน 

เพศหญิง 1,982 คน 

อาชีพ 

           ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และรับจ้าง ทำนาข้าวเหนียว ข้าวจ้าว ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย 
ไร่ข้าวโพด และไร่ถั่ว ทำส่วนผลไม้ เช่น มะม่วง น้อยหน่า ฝรั่ง ลำไย มะปราง มะพร้าวน้ำหอม ปลูกสวนยางพารา
 ไม้โตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัส ไม้เศรษฐกิจ ไม้สัก 

กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มทอผ้า

บริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม มีเส้นทางการคมนาคมในพื้นที่หมู่บ้าน แยกเป็นประเภท ดังนี้

- เส้นทางการคมนาคมในพื้นที่หมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง.

- เส้นทางการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน หมู่บ้าน-ตำบลอื่นเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง

- เส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังและถนนหินคลุก . 


การไฟฟ้า  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

การประปา  มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน ประชาชนใช้น้ำประปาหมู่บ้าน น้ำประปาส่วนภูมิภาค และน้ำบาดาล

การสื่อสาร  ใช้โทรศัพท์มือถือโดยส่วนใหญ่และใช้โทรศัพท์ประจำบ้า