สำนักปลัด


นายไมตรี   หอมจันทร์
ปลัด อบต.คอนสารนายพัฒนา จันทะคุณ
นักทรัพยากรบุคล


นางอารีย์  บุญบำรุง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวยุพา  ตอนวัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสง่า   เติมวุฒิ
พนักงานขับรถ

นางรุ่งนภา  ขุนพรหม
นักจัดการงานทั่วไป


นายกันยา  แต่งสุวรรณ
นักการ


นายสุนันท์   ภูมิคอนสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย


นางเพ็ญศรี   สบาศรี
คนงานทั่วไป