กองการศึกษา ฯ


นางชื่นกมล  จันทร์สนาม

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนา   และวัฒนธรรมนางลำเลียน  แสงพันธ์
ครูางสมจิต   ภูมิคอนสาร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานางมะลิ  ศิรินาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก