กองการศึกษา ฯ

นางลำเลียน  แสงพันธ์
ครู

นางพรรษชล  ฦาชา
ครูางสมจิต   ภูมิคอนสาร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานางมะลิ  ศิรินาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก