ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร
อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 
 
 

.:: คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร “::. “ 
            
                    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๕๘   ตามมาตรา ๗ ได้กำหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องทำคู่มือสำหรับประชาชน”
โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบดัวยภารกิจงานในการบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ รับทราบขั้นตอน ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างข้อความนี้

doc

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมของ อบต.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน่วยงานทางการศึกษา