ITA63

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสต์28 มิ.ย. 2564 00:19โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

               ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมายถึง  เทศบาล  อบต.  กทม.  เมืองพัทยา  และอปท.อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ยกเว้น  อบจ.  อปท.  มีอำนาจจัดเก็บภาษี  จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต  ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี(พื้นที่ดิน  พื้นที่ที่เป็นภูเขาและพื้นที่มีน้ำ)  สิ่งปลูกสร้าง  (โรงเรือน  อาคาร  ตึก  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้  หรือใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม  และห้องชุดหรือแพ  ที่ใช้อยู่อาศัยหรือมีไว้เพื่อหาผลประโยชน์  ห้องชุด  (ห้องชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว  เช่น  คอนโด/อาคารชุด)  อปท.ภาษีที่จัดเก็บได้ให้เป็นรายได้ของ  อปท.และกำหนดให้ยกลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้  พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

               -ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

               -ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

 

ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี

               (1)อปท.แจ้งประเมินภายในเดือน  ก.พ.

               (2)ผู้เสียภาษีชำระภาษีภายในเดือน  เม.ย.

               (3)ไม่ชำระภาษีภายในเดือน  เม.ย.  (เงินเพิ่มร้อยละ  1  ต่อเดือน)

               (4)อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน  พ.ค.  ระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า  15  วัน  (ชำระภาษีหลังเดือน  เม.ย.  แต่ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือน  เสียบี้ยปรับร้อยละ  10)

               (5)ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน  (ชำระภาษีภายในกำหนดของ  หนังสือแจ้งเตือน  เสียเบี้ยปรับร้อยละ  20)

               (6)ครบกำหนด  15  วัน  ไม่มาชำระภาษี  เสียเบี้ยปรับร้อยละ  40   ของภาษีค้างชำระ  แจ้งลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้  สำนักงานที่ดินภายในเดือน  มิ.ย.

               (7)ยึด อายัด  เมื่อพ้นกำหนด  90  วัน  นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเดือน

 

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

               ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดิน  3  ปี  ติดต่อกัน  :  ปีที่  4  ให้เก็บเพิ่มขึ้นอีก  0.3  ทุก  3  ปี  แต่ไม่เกินร้อยละ  3

 

บทกำหนดโทษ

(1)ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสำรวจตามมาตรา  28  หรือมาตรา  29  หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา  63  (3)  หรือ  (4)  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

               (2)ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น  ตามมาตรา  29  หรือของพนักงานประเมินตามมาตรา  45  หรือหนังสือเรียกหรือคำสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา  63  (1)  หรือ  (2)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

               (3)ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่กำหนดไว้ในมาตรา  33  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

               (4)ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา  62  หรือทำลาย  ย้ายไปเสียซ่อนเร้น  หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัด  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

               (5)ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีตามมาตรา  80  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

               (6)ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

               (7)ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นหรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น  ๆ  ด้วย

               (8)ความผิดตามมาตรา  83  มาตรา  84  มาตรา  85  หรือมาตรา  87  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบภายในสามสิบวัน  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถ้าผู้กระทำผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ  หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชำระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนินคดีต่อไปเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น


 

ตัวอย่างการคำนวณตามสัดส่วน

-ที่ดิน  ขนาดพื้นที่  50  ตร.ว  ราคาประเมิน  74,000  บาท  รวมราคาประเมินของที่ดิน  3,700,000  บาท 

-สิ่งปลูกสร้าง  3  ชั้น  ขนาดพื้นที่รวม  90  ตร.ม.  ราคาประเมิน  45,000  บาท

 รวมราคาสิ่งปลูกสร้าง  =  4,050,000  บาท  (ยังไม่ได้หักค่าเสื่อม)

 รวมราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  7,750,000  บาท

-ชั้นล่างใช้ประกอบกิจการ  2  ชั้นบน  ใช้อยู่อาศัย  คำนวณตามสัดส่วน  ชั้นล่าง  ขนาดพื่นที่  30  ตร.ม.

                                             คิดเป็นสัดส่วน                  30 x  100/90 = 33%

                                             7,750,000  x  33/100  =  2,557,500

                                             2,557,500  x  0.3/100  =  7,672.50  บาท

-2  ชั้นบนใช้อยู่อาศัย  ขนาดพื้นที่  60  ตร.ม.  =  60  x  100/90  =  67%

                                             7,750,000  x  67/100  =  5,192,500  บาท    (ไม่ถึง  50  ล้านบาท  ได้รับยกเว้น)


                                                      ภาษีป้าย

 

  ความหมาย ป้ายแสดง ชื่อ  ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายในการประกอบการค้าเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณา

ไว้ที่วัตถุใด ๆ  ด้วยอักษร ภาพ เครื่องหมาย

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  คือ

1.      เจ้าของป้าย

2.      ผู้ครอบครองป้าย  หรือ  เจ้าของที่ดิน  ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่ 

  การคำนวณพื้นที่ป้าย  อัตราค่าภาษีป้าย  ป้ายที่มีขอบเขต  คำนวณดังนี้  ส่วนกว้างที่สุด  x    ส่วนยาวที่สุดของป้าย

นั้น  ป้ายที่ไม่มีขอบเขต คำนวณดังนี้  ให้ถือตัวอักษรภาพที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อกำหนดส่วนกว้างที่สุด  ยาวที่สุด อัตราภาษีป้าย  แบ่งเป็น  3  อัตรา 

 

ลักษณะ

ลักษณะป้าย

แบบเคลื่อนที่/เปลี่ยนข้อความ/

ภาพได้

ลักษณะป้าย

แบบคงที่/ไม่เปลี่ยนข้อความหรือภาพ

            อักษรไทยล้วน

            อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมาย

            ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย หรืออักษรไทยอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต   ต่างประเทศ

·             ***ป้ายใดที่เสียต่ำกว่า  200  บาท  ให้เสีย200  บาท***     

               10 /500  ตร.ซม.

               52/500    ตร.ซม.

               52/500    ตร.ซม.

                

 15 /500    ตร.ซม.

2            26/500    ตร.ซม.

4            50/500    ตร.ซม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การคำนวณภาษีป้าย ให้คำนวณโดยนำพื้นที่ป้าย  คูณด้วยอัตราภาษีป้าย  เช่น   ป้ายที่ต้องเสียภาษีมีพื้นที่ 10,000  ตร.ซม. เป็นป้าย  ประเภทที่ 2  เสียภาษี  ดังนี้  10,000 / 500 x 20 =  400  บาท

 

  ขั้นตอนการชำระภาษี

  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภป.1)  พร้อมหลักฐานภายใน  เดือนมีนาคม ของทุกปี พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมิน

  ค่าภาษีป้ายเสียภาษีป้ายภายใน  15   วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินไม่เสียภาษีภายในกำหนด  เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2      ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย

 

  บทกำหนดโทษ

            ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภ.ป.1) ปรับตั้งแต่ 5,000-10,000  บาท  (มาตรา35)  แจ้งข้อความเท็จเพื่อ   หลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1  ปี   หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ  (มาตรา 34)

กิจการสภา2563

โพสต์24 มิ.ย. 2563 00:46โดยsob online65   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 02:53 โดย อบต.คอนสาร ชัยภูมิ ]

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร ประจำปี 2563

กิจการสภา2562

โพสต์23 มิ.ย. 2563 04:01โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 01:10 โดย อบต.คอนสาร ชัยภูมิ ]

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร ประจำปี 2562

🔹 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โพสต์11 มิ.ย. 2563 01:34โดยsob online65   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 02:18 โดย อบต.คอนสาร ชัยภูมิ ]

O43 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

🔹 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โพสต์11 มิ.ย. 2563 01:32โดยsob online65   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 02:16 โดย อบต.คอนสาร ชัยภูมิ ]

O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

🔹 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

โพสต์9 มิ.ย. 2563 22:00โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2565 21:21 โดย อบต.คอนสาร ชัยภูมิ ]

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

🔹 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

โพสต์9 มิ.ย. 2563 21:59โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2563 01:24 โดย อบต.คอนสาร ชัยภูมิ ]

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

🔹 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

โพสต์9 มิ.ย. 2563 21:58โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 00:34 โดย อบต.คอนสาร ชัยภูมิ ]

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)

🔹 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โพสต์9 มิ.ย. 2563 21:58โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 02:22 โดย อบต.คอนสาร ชัยภูมิ ]

🔹 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โพสต์9 มิ.ย. 2563 21:57โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2563 22:10 โดย อบต.คอนสาร ชัยภูมิ ]

O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

1-10 of 46