ITA63‎ > ‎

🔹 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โพสต์11 มิ.ย. 2563 01:34โดยsob online65   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 02:18 โดย อบต.คอนสาร ชัยภูมิ ]
O43 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส