กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                                                          นางอารีย์  บุญบำรุง

                                         รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม