สถ.จ.ชัยภูมิ   อบจ.ชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ เทศบาลตำบลคอนสาร เทศบาลตำบลจัตุรัส
เทศบาลตำบลชีลอง เทศบาลตำบลตลาดแร้ง เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลทุ่งลุยลาย เทศบาลตำบลธาตุทอง เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เทศบาลตำบลบ้านเต่า เทศบาลตำบลบ้านเป้า  
เทศบาลตำบลบ้านเพชร ทต.บ้านเพชรภูเขียว   เทศบาลตำบลแก้ง
เทศบาลตำบลบ้านแท่น เทศบาลตำบลภูเขียว   เทศบาลตำบลลาดใหญ่  
เทศบาลตำบลลุ่มลำชี เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว เทศบาลตำบลหนองบัวแดง
เทศบาลตำบลหนองบัวโคก เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ เทศบาลตำบลหนองสังข์
เทศบาลตำบลหลวงศิริ เทศบาลตำบลห้วยยาง เทศบาลตำบลห้วยแย้
เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ เทศบาลตำบลเทพสถิต เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เทศบาลตำบลโคกสะอาด เทศบาลตำบลโคกสูง  
 
 
 
อบต.รอบเมือง อบต.ซับสีทอง อบต.กุดตุ้ม
อบต.หนองไผ่ อบต.โพนทอง อบต.ห้วยต้อน
อบต.บุ่งคล้า อบต.หนองนาแซง อบต.นาเสียว
อบต.โนนสำราญ อบต.ลาดใหญ่ อบต.ท่าหินโงม  
อบต.บ้านเล่า อบต.นาฝาย อบต.บ้านค่าย
อบต.ห้วยบง    
 
 
อบต.บ้านโสก อบต.โนนสะอาด อบต.ห้วยไร่
อบต.คอนสวรรค์ อบต.โคกมั่งงอย อบต.ช่องสามหมอ
อบต.ศรีสำราญ อบต.ยางหวาย อบต.หนองขาม
 
 
อบต.ทุ่งนาเลา อบต.ทุ่งพระ อบต.โนนคูณ
อบต.คอนสาร อบต.ดงกลาง อบต.ดงบัง
 
 
อบต.หนองบัวโคก อบต.ส้มป่อย อบต.กุดน้ำใส
อบต.บ้านกอก อบต.ละหาน อบต.หนองโดน  
อบต.หนองบัวบาน อบต.บ้านขาม  
 
 
อบต.ซับใหญ่ อบต.ท่ากูบ อบต.ตะโกทอง
 
 
อบต.โคกเพชรพัฒนา อบต.บ้านชวน อบต.หัวทะเล
อบต.บ้านเพชร อบต.บ้านตาล อบต.โคกเริงรมย์
อบต.เกาะมะนาว    
 
 
อบต.โนนแดง อบต.ชีบน อบต.ภูแลนคา
 
 
อบต.หนองคู อบต.สระพัง อบต.สามสวน
อบต.บ้านแท่น      
 
 
อบต.บ้านเจียง อบต.แหลมทอง อบต.วังทอง
อบต.เจาทอง    
 
 
อบต.โคกสะอาด อบต.โอโล อบต.บ้านเพชร
อบต.ผักปัง อบต.กุดยม อบต.หนองคอนไทย
อบต.กวางโจน อบต.หนองตูม อบต.บ้านดอน
 
 
อบต.วังตะเฆ่ อบต.โสกปลาดุก  
 
 
อบต.กุดชุมแสง อบต.ท่าใหญ่ อบต.คูเมือง
อบต.หนองแวง   อบต.วังชมภู อบต.นางแดด
อบต.ถ้ำวัวแดง    
 
 
อบต.หนองโพนงาม   อบต.หนองข่า อบต.กุดเลาะ
อบต.บ้านยาง   อบต.โนนกอก อบต.สระโพนทอง
อบต.บ้านบัว อบต.บ้านเป้า อบต.โนนทอง
อบต.บ้านหัน    
 
 
อบต.ห้วยยายจิ๋ว อบต.บ้านไร่ อบต.วะตะแบก
อบต.โป่งนก อบต.นายางกลัก  
 
 
อบต.ตาเนิน อบต.รังงาม อบต.หนองฉิม
อบต.กะฮาด    
 
 
อบต.ช่องสามหมอ อบต.เก่าย่าดี อบต.ท่ามะไฟหวาน
อบต.บ้านแก้ง อบต.หลุบคา อบต.นาหนองทุ่ม
อบต.โคกกุง อบต.หนองขาม  ข้อมูลจาก สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ http://www.cpmlocal.org/link_opt.php