ผู้บริหาร


นายแดง   ภูมิคอนสาร
นายก อบต.คอนสาร


นายประหยัด บัวดี 
รองนายก อบต.คอนสาร

นายวิโรจน์  เกิ่งไพบูลย์
รองนายก อบต.คอนสาร