ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร

โพสต์10 ก.ย. 2562 00:45โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านนาอ้อม (สายทางบ้านนางละมัย-สะพานหน้าศาลากลางบ้าน) ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์ (E-bidding)  ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร

โพสต์9 ก.ย. 2562 20:04โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาอ้อม (สายทางบ้านนางละมัย-สะพานหน้าศาลากลางบ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์29 ส.ค. 2562 21:49โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาอ้อม (สายทางบ้านนางละมัย-สะพานหน้าศาลากลางบ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร

โพสต์11 มิ.ย. 2562 22:02โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2562 22:04 ]

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร

โพสต์2 ม.ค. 2562 20:41โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2562 20:43 ]

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน  ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมายนี้ ที่ดินหมายถึง พื้นที่ดินและให้หมายความรวมถึง พื้นที่  ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย

การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีบำรุงท้องที่

v ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือน มกราคม ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี

v บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือจำนวนที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง

v ชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี

การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนานได้ ไร่ 

v ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัย  โดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใด  ลดหย่อนได้ 3 ไร่ 

v ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด

v ที่ดินเจ้าของปลูกบ้านให้เช่า  หรือปลูกบ้านเพื่อทำการค้าและได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว  จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในอาคารนั้นตั้งอยู่

v ที่ดินว่างเปล่า  หรือไม่ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็นสองเท่าของอัตราปกติ

หลักฐานประกอบการยื่นเสียภาษีบำรุงท้องท้องที่

1.  ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน

3.  สำเนาโฉนด/นส.3 (เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน)

4.  แบบแสดงรายการ(ภ.บ.ท.5)

ไม่ชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าของที่ดินต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตรา ดังต่อไปนี้

v ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)ภายในกำหนดให้เสียเงินเพิ่มอีก 10% ของค่าภาษี

v ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดลง ให้เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

v ชี้เขต แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสำรวจทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดลง ให้เสียเงินเพิ่มอีก หนึ่งเท่า ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

v ไม่ชำระภาษีภายในกำหนด(เดือนเมษายน)ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของค่าภาษี(2% ต่อเดือน)

 

 

 

 

 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่มิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างนั้นๆ ที่ใช้ประกอบกิจการเพื่อหาผลประโยชน์
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1. เจ้าของทรัพย์สิน  

2. เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละคน  เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูก    สร้าง มีหน้าที่เสียภาษี  

3. ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ทายาท หรือผู้จัดการมรดก
ขั้นตอนการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

v เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบพิมพ์(ภ.ร.ด.2)ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

v ยื่นแบบแสดงรายการและชำระทันที หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

v กรณีทรัพย์สินไม่มีผู้เช่าให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน ของเดือนที่ทรัพย์สินนั้นว่างลง

อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผู้รับประเมินต้องชำระภาษีปีละครั้ง ในอัตราร้อยละ 12.50 ของค่ารายปี (ค่าเช่า)
ไม่ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในระยะเวลาที่กำหนด  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินจะต้องเสียเงินเพิ่ม  ดังนี้

v ถ้าค้างชำระไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันพ้นกำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ2.5 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ 

v ถ้าค้างชำระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือนให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ        

v ถ้าค้างชำระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือนให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ

v ถ้าค้างชำระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือนให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2543 มาตรา 44 กำหนดว่าถ้ามิได้มีการชำระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ ยึด อายัด หรือขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชำระค่าภาษี เพื่อนำเงินมาเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย โดยมิต้องขอให้ศาลสั่ง หรือออกหมายยึด

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

ภาษีป้าย

 

ภาษีป้ายเป็นภาษีที่เก็บจากป้าย อันหมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้า หรือ ประกอบกิจกรรมอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะ สลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นๆ

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย

1.         เจ้าของป้าย

2.         ผู้ครอบครองป้าย/ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

v ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1) ตั้งแต่วันที่1 มกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี

v ยื่นแบบและชำระทันที หรือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

v กรณีติดตั้งป้ายใหม่ หลังเดือนมีนาคม ให้ยื่นแบบแสดงรายการ(ภป.1)ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ติดตั้ง

ไม่ชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่กำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่เสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้

v ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1) ภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษี

v ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง  ทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง  ให้เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม

v ไม่ชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี

 

 

อัตราค่าภาษีป้าย
การคำนวณภาษีป้าย โดยคำนวณจากขนาด กว้าง x ยาว
 
หารด้วย 500 คูณด้วย อัตราภาษี ตามประเภทของป้าย

ประเภท
ป้าย

ลักษณะป้าย

อัตราภาษี
(
บาท/ตร.ซม.)

1
2
3

อักษรไทยล้วน
อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น
ป้ายดังต่อไปนี้                                                                      (ก)ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่
(
ข)มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

3/500
20/500
40/500

หมายเหตุ:ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เมื่อคำนวณพื้นที่แล้ว ถ้ามีอัตราภาษีที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

 

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร

อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดินมาชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น  ได้แก่

1.  ภาษีบำรุงท้องที่

ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม  -  30  เมษายน  2562

 

2ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28  กุมภาพันธ์  2562

ชำระภาษีได้ทันที หรือภายใน 30 วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน(ภ.ร.ด.8)

3.  ภาษีป้าย

ยื่นแบบ ตั้งแต่  วันที่ 2  มกราคม  -  31 มีนาคม  2562

ชำระภาษีได้ทันที หรือ ภายใน 15 วัน   นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

                                             

                                                               

ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS)

โพสต์25 พ.ย. 2561 23:37โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2561 23:38 ]

ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7

โพสต์19 ต.ค. 2558 19:30โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7 เปิดรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ.. 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.4

โพสต์13 ต.ค. 2558 14:03โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสารมีความประสงค์จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4  ราคากลางงานก่อสร้าง 1,415,000 บาท  ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ส่วนการคลัง ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 หรือ โทร.0-4487-6182

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง 6

โพสต์14 ก.ย. 2558 02:56โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง 6) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง 6

โพสต์27 ส.ค. 2558 01:53โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในนสายงานบริหาร ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

1-10 of 12