ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร

โพสต์11 มิ.ย. 2562 22:02โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2562 22:04 ]

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร

โพสต์2 ม.ค. 2562 20:41โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2562 20:43 ]

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน  ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมายนี้ ที่ดินหมายถึง พื้นที่ดินและให้หมายความรวมถึง พื้นที่  ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย

การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีบำรุงท้องที่

v ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือน มกราคม ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี

v บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือจำนวนที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง

v ชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี

การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนานได้ ไร่ 

v ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัย  โดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใด  ลดหย่อนได้ 3 ไร่ 

v ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด

v ที่ดินเจ้าของปลูกบ้านให้เช่า  หรือปลูกบ้านเพื่อทำการค้าและได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว  จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในอาคารนั้นตั้งอยู่

v ที่ดินว่างเปล่า  หรือไม่ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็นสองเท่าของอัตราปกติ

หลักฐานประกอบการยื่นเสียภาษีบำรุงท้องท้องที่

1.  ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน

3.  สำเนาโฉนด/นส.3 (เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน)

4.  แบบแสดงรายการ(ภ.บ.ท.5)

ไม่ชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าของที่ดินต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตรา ดังต่อไปนี้

v ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)ภายในกำหนดให้เสียเงินเพิ่มอีก 10% ของค่าภาษี

v ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดลง ให้เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

v ชี้เขต แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสำรวจทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดลง ให้เสียเงินเพิ่มอีก หนึ่งเท่า ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

v ไม่ชำระภาษีภายในกำหนด(เดือนเมษายน)ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของค่าภาษี(2% ต่อเดือน)

 

 

 

 

 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่มิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างนั้นๆ ที่ใช้ประกอบกิจการเพื่อหาผลประโยชน์
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1. เจ้าของทรัพย์สิน  

2. เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละคน  เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูก    สร้าง มีหน้าที่เสียภาษี  

3. ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ทายาท หรือผู้จัดการมรดก
ขั้นตอนการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

v เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบพิมพ์(ภ.ร.ด.2)ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

v ยื่นแบบแสดงรายการและชำระทันที หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

v กรณีทรัพย์สินไม่มีผู้เช่าให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน ของเดือนที่ทรัพย์สินนั้นว่างลง

อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผู้รับประเมินต้องชำระภาษีปีละครั้ง ในอัตราร้อยละ 12.50 ของค่ารายปี (ค่าเช่า)
ไม่ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในระยะเวลาที่กำหนด  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินจะต้องเสียเงินเพิ่ม  ดังนี้

v ถ้าค้างชำระไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันพ้นกำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ2.5 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ 

v ถ้าค้างชำระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือนให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ        

v ถ้าค้างชำระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือนให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ

v ถ้าค้างชำระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือนให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2543 มาตรา 44 กำหนดว่าถ้ามิได้มีการชำระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ ยึด อายัด หรือขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชำระค่าภาษี เพื่อนำเงินมาเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย โดยมิต้องขอให้ศาลสั่ง หรือออกหมายยึด

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

ภาษีป้าย

 

ภาษีป้ายเป็นภาษีที่เก็บจากป้าย อันหมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้า หรือ ประกอบกิจกรรมอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะ สลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นๆ

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย

1.         เจ้าของป้าย

2.         ผู้ครอบครองป้าย/ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

v ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1) ตั้งแต่วันที่1 มกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี

v ยื่นแบบและชำระทันที หรือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

v กรณีติดตั้งป้ายใหม่ หลังเดือนมีนาคม ให้ยื่นแบบแสดงรายการ(ภป.1)ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ติดตั้ง

ไม่ชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่กำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่เสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้

v ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1) ภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษี

v ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง  ทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง  ให้เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม

v ไม่ชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี

 

 

อัตราค่าภาษีป้าย
การคำนวณภาษีป้าย โดยคำนวณจากขนาด กว้าง x ยาว
 
หารด้วย 500 คูณด้วย อัตราภาษี ตามประเภทของป้าย

ประเภท
ป้าย

ลักษณะป้าย

อัตราภาษี
(
บาท/ตร.ซม.)

1
2
3

อักษรไทยล้วน
อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น
ป้ายดังต่อไปนี้                                                                      (ก)ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่
(
ข)มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

3/500
20/500
40/500

หมายเหตุ:ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เมื่อคำนวณพื้นที่แล้ว ถ้ามีอัตราภาษีที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

 

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร

อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดินมาชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น  ได้แก่

1.  ภาษีบำรุงท้องที่

ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม  -  30  เมษายน  2562

 

2ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28  กุมภาพันธ์  2562

ชำระภาษีได้ทันที หรือภายใน 30 วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน(ภ.ร.ด.8)

3.  ภาษีป้าย

ยื่นแบบ ตั้งแต่  วันที่ 2  มกราคม  -  31 มีนาคม  2562

ชำระภาษีได้ทันที หรือ ภายใน 15 วัน   นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

                                             

                                                               

ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS)

โพสต์25 พ.ย. 2561 23:37โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2561 23:38 ]

ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7

โพสต์19 ต.ค. 2558 19:30โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7 เปิดรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ.. 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.4

โพสต์13 ต.ค. 2558 14:03โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสารมีความประสงค์จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4  ราคากลางงานก่อสร้าง 1,415,000 บาท  ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ส่วนการคลัง ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 หรือ โทร.0-4487-6182

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง 6

โพสต์14 ก.ย. 2558 02:56โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง 6) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง 6

โพสต์27 ส.ค. 2558 01:53โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในนสายงานบริหาร ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

อบต.คอนสาร รับสมัครสอบคัดเลือกสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร

โพสต์14 ก.ค. 2558 01:36โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง ระดับ 6 (หัวหน้าส่วนการคลัง) สมัครด้วยตนเอง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-21 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ  ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร 

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี

โพสต์1 ธ.ค. 2557 05:56โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

          องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสารขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประเภทต่างๆซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย โดยท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสารหรือโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ 044-876182 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                

ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีโรงเรือนและที่ดิน

            เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์ แฟลต อพาร์ทเมนท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนาม กอลฟ์ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณ ที่ดินปกติใช้ร่วมกันกับโรงเรือนนั้น ฯลฯอัตราภาษี ? ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

 

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

           เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ผู้รับการประเมินต้องชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

การอุทธรณ์
           เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ได้รับแจ้งการประเมินไม่พอใจในการประเมินให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

อัตราโทษและค่าปรับ
           1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ได้ไม่เกิน 10 ปี
           2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่สมบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
           3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้
             3.1ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 25 %
             3.2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5 %
             3.3เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5 %
             3.4เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10 %
             3.5เกิน 4 เดือน ขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือ ขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องให้ศาลสั่ง หรือออกหมายยึด

 

ภาษีบำรุงท้องที่

 

            เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินอัตราภาษี ? จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตราขอทราบรายเอียด
กับเจ้าหน้าที่ โดยตรง ? ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ

 

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี
            1.ให้เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภบท.5) และชำระภาษีปี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี
            2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ
โอนกรรมสิทธิ์

 

 

การลดหย่อน และการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
            1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ทำการค้าหรือให้ เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้นลดหย่อนได้ 1 ไร่ ส่วนที่เกินต้องเสียภาษี
ตามอัตราที่กำหนด
            2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้า และได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับ ยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่
อาคารนั้นตั้งอยู่

 

อัตราค่าโทษและค่าปรับ
            1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
            2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
            3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อทีดิน ไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
            4. ชำระภาษีเกินกำหนด วันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 20 % ต่อปีของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

 

ภาษีป้าย

            เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือ โฆษณา หรือกิจการอื่น หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดง
หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

 

อัตราภาษีป้าย
           1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม
           2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
           3. ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 400 ตร.ซม. ? ป้ายที่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ ?ป้ายที่มีอักษรไทย
               บางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษร ต่างประเทศ
           4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท

 

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
           1. เจ้าของป้ายจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปียกเว้น
ป้ายพึ่ง ติดตั้งหรือแสดงในปีแรก โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วันและให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่เริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี
และเสียภาษีป้ายรวยงวดๆละ 3 เดือน ของปี
           2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
           3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะผ่อนผันชำระเป็นงวดๆ ติดต่อกันการอุทธรณ์ ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้แจ้งการประเมินแล้ว
เห็นว่าไม่ถูกต้องให้ ยื่นคำร้องอุทธรณ์ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ป. 4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินอัตรา

 

โทษและค่าปรับ
          1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือน มีนาคม หรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
          2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย โดยไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
          3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินต้องเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
          4. ผู้ใดจงใจ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้ง แต่ 5,000 บาท – 50,000 บาท
          5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายภายใน 30 วันตั้งแต่วันรับโอนต้อง ระวางโทษปรับตั้งแต่1,000–10,000 บาท
          6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ ของผู้อื่น
และมีพื่นที่เกิน 2 ตร.ม. ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด
           7. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง
เพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับหรือตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

 


1-9 of 9