ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562

โพสต์7 ก.ค. 2564 01:57โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2564 01:57 ]

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  มาตรา  66  

วรรคหนึ่ง  ประกอบมาตรา  98  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลาง  นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร  จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ

คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
7 ก.ค. 2564 01:57
Comments