สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

โพสต์4 เม.ย. 2565 20:03โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนโดยสำเนาข้อมูลที่ลงในระบบ  e-GP ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาจัดทำสำเนาไว้ในข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อเป็นดัชชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 20:03
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 20:03
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 20:03
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 20:03
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 20:03
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 20:03
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 20:03
Ċ
อบต.คอนสาร ชัยภูมิ,
4 เม.ย. 2565 20:03
Comments