ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี

โพสต์1 ธ.ค. 2557 05:56โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ

          องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสารขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประเภทต่างๆซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย โดยท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสารหรือโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ 044-876182 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                

ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีโรงเรือนและที่ดิน

            เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์ แฟลต อพาร์ทเมนท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนาม กอลฟ์ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณ ที่ดินปกติใช้ร่วมกันกับโรงเรือนนั้น ฯลฯอัตราภาษี ? ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

 

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

           เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ผู้รับการประเมินต้องชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

การอุทธรณ์
           เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ได้รับแจ้งการประเมินไม่พอใจในการประเมินให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

อัตราโทษและค่าปรับ
           1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ได้ไม่เกิน 10 ปี
           2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่สมบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
           3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้
             3.1ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 25 %
             3.2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5 %
             3.3เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5 %
             3.4เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10 %
             3.5เกิน 4 เดือน ขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือ ขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องให้ศาลสั่ง หรือออกหมายยึด

 

ภาษีบำรุงท้องที่

 

            เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินอัตราภาษี ? จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตราขอทราบรายเอียด
กับเจ้าหน้าที่ โดยตรง ? ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ

 

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี
            1.ให้เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภบท.5) และชำระภาษีปี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี
            2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ
โอนกรรมสิทธิ์

 

 

การลดหย่อน และการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
            1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ทำการค้าหรือให้ เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้นลดหย่อนได้ 1 ไร่ ส่วนที่เกินต้องเสียภาษี
ตามอัตราที่กำหนด
            2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้า และได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับ ยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่
อาคารนั้นตั้งอยู่

 

อัตราค่าโทษและค่าปรับ
            1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
            2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
            3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อทีดิน ไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
            4. ชำระภาษีเกินกำหนด วันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 20 % ต่อปีของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

 

ภาษีป้าย

            เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือ โฆษณา หรือกิจการอื่น หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดง
หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

 

อัตราภาษีป้าย
           1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม
           2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
           3. ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 400 ตร.ซม. ? ป้ายที่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ ?ป้ายที่มีอักษรไทย
               บางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษร ต่างประเทศ
           4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท

 

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
           1. เจ้าของป้ายจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปียกเว้น
ป้ายพึ่ง ติดตั้งหรือแสดงในปีแรก โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วันและให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่เริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี
และเสียภาษีป้ายรวยงวดๆละ 3 เดือน ของปี
           2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
           3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะผ่อนผันชำระเป็นงวดๆ ติดต่อกันการอุทธรณ์ ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้แจ้งการประเมินแล้ว
เห็นว่าไม่ถูกต้องให้ ยื่นคำร้องอุทธรณ์ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ป. 4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินอัตรา

 

โทษและค่าปรับ
          1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือน มีนาคม หรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
          2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย โดยไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
          3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินต้องเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
          4. ผู้ใดจงใจ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้ง แต่ 5,000 บาท – 50,000 บาท
          5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายภายใน 30 วันตั้งแต่วันรับโอนต้อง ระวางโทษปรับตั้งแต่1,000–10,000 บาท
          6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ ของผู้อื่น
และมีพื่นที่เกิน 2 ตร.ม. ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด
           7. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง
เพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับหรือตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ