แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ ITAS

โพสต์18 มิ.ย. 2563 01:59โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2564 19:23 ]

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีประกาศเรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ ดำเนินการในระบบITASตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่ที่กำหนดซึ่งระยะเวลาในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564กำหนดให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินดังกล่าวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันภายในกำหนดระยะเวลา องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

จึงขอความร่วมมือจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสารข้าราชการพนักงานลูกจ้างที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า1ปีโดยสามารถเข้าไปที่ https://itas.nacc.go.th/go/iit/1jd5ox หรือ   แสกน QR Code

โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใดๆทั้งสิ้น

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณในทุกความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้              

Comments