แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบ ITAS

โพสต์18 มิ.ย. 2563 01:59โดยอบต.คอนสาร ชัยภูมิ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2563 02:13 ]

            ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีประกาศเรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ ดำเนินการในระบบ ITAS ตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่ที่กำหนด ซึ่งระยะเวลาในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กำหนดให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินดังกล่าวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันภายในกำหนดระยะเวลา องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

            จึงขอความร่วมมือจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยสามารถเข้าไปที่ https://itas.nacc.go.th/go/iit/1jd5ox หรือ   แสกน QR Code

            โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใดๆทั้งสิ้น

            จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณในทุกความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

Comments