บทบาทหน้าที่

สำนักงานปลัด

       มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะผู้บริหาร ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ให้คำปรึกษาแนะนำ ในหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                  

ส่วนการคลัง

          มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินการตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้และนำส่งเงินภาษีเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน เงินสะสม การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายจ่าย การพัฒนาจัดเก็บรายได้ งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ่าง และงานอื่นๆอันเกี่ยวข้องกับพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                            

 ส่วนโยธา

          มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ตรวจสอบแบบก่อสร้างถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ การประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร การก่อสร้างและบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ การวางผังเมือง ระบบระบายน้ำ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                            

 ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

          มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ในสถานศึกษาที่สร้างขึ้น หรือได้รับการถ่ายโอนทางภารกิจ ทำนุบำรุงศาสนสถาน ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมพัฒนากีฬาและการละเล่นอื่นๆของท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

                มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยถึงปัญหาทางการเกษตร กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานวิชาการเกษตรตามการวัด และประเมินผลการดำเนินงานการเกษตร กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ ควบคุมติดตามประเมินผลด้านการเกษตร จัดสอนและอบรมด้านวิชาการเกษตรจัดประชุม ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรมการเกษตร ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและแนววิชาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ส่วนสวัสดิการสังคม

        มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด งานสวนสาธารณะ การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งานคือ     งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน   งานสังคมสงเคราะห์   งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

           มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบล  การวางแผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค  การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณ ตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม   การให้บริการสาธารณสุข  การควบคุมการฆ่าสัตว์  จำหน่ายเนื้อสัตว์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง