ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

                  เป้าหมาย

                 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง สมบูรณ์  ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ด้านกีฬา ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                   แนวทางการพัฒนา

1.     การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

2.    การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

3.    การส่งเสริมการให้สวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส

4.    การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

5.    การส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรต่าง ๆ

6.   การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  

                   ตัวชี้วัด

         1.     จำนวนประชากรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

2.    ชุมชนมีความสามัคคี ร่วมมือ และมีความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน

3.    จำนวนประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4.    ประชาชนและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงจากสารเสพติด

5.    จำนวนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

          6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างจริงจัง


ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                   เป้าหมาย

                   เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุง  รักษา โครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลคอนสาร ให้มีความสะดวกและมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการคมนาคมขนส่งผลิตผลทางการเกษตร  ด้านความสงบเรียบร้อย  ความต้องการ ความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

                   แนวทางการพัฒนา

                   ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมขนส่งให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวกและรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการก่อสร้างที่มีมาตรฐานและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

1. ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน สะพาน   ท่อระบายน้ำ ร่องระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก  

2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบล

3. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

           ตัวชี้วัด

1.    จำนวนการก่อสร้างการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สะพานท่อระบายน้ำร่องระบายน้ำ

2.   จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านและเพื่อการเกษตร

3.   จำนวนปริมาณการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

4.   จำนวนการได้รับการบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ฯลฯ


ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

                   เป้าหมาย

                   เพื่อก่อสร้าง บำรุงรักษา ซ่อมแซม แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่ก่อสร้างขึ้น

ให้ประชาชนสามารถใช้ในการอุปโภค-บริโภค  ได้อย่างเพียงพอ  และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการการเกษตรกรรมในฤดูแล้ง  หรือในช่วงที่มีน้ำน้อย  ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี

                    แนวทางการพัฒนา

                   ก่อสร้าง บำรุงรักษา ซ่อมแซมแหล่งน้ำที่ก่อสร้างขึ้น และขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี  โดยเน้นปัญหา ความต้องการ และมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อให้ได้ประสิทธิผล  ดังนี้

                     1. ก่อสร้าง  บำรุงรักษา ประปาหมู่บ้าน  ฝายน้ำล้น  ให้สามารถเก็บกักน้ำได้สะดวก

                     2. ก่อสร้าง  บำรุงรักษา ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ่อน้ำบาดาล บ่อน้ำโยก

 3. ขุดลอกลำห้วย สระน้ำ


ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                   เป้าหมาย

                   เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคลครอบครัวและชุมชน  โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่  การแปรรูปสินค้าทางด้านการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มพูนมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดภายนอกพื้นที่  ตลาดกลาง  ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล  ที่เน้นการพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร  การยกระดับหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และการแข่งขันทางการค้า  และการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดชัยภูมิ

                   แนวทางการพัฒนา

                   1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  การแปรรูปสินค้าการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ และการตลาด การขาย

          2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

          3. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการกลุ่มอาชีพ

                    4. สร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แข่งขันในตลาดได้

                   ตัวชี้วัด

1. จำนวนครัวเรือนมีรายได้เพิ่ม

                    2. จำนวนผลผลิตมีคุณภาพสามารถส่งออกสู่ตลาดกลางได้

                    3. จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตที่มีคุณภาพ

                    4. จำนวนกลุ่มอาชีพเพิ่มมากขึ้น

                   5. จำนวนร้านค้าในชุมชนมีผลผลิตจากกลุ่มอาชีพจำหน่าย


ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว

                   เป้าหมาย    

                          เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ที่มีอยู่ในเขตตำบลและเป็นที่พักผ่อนของประชาชนทั่วไป

แนวทางการพัฒนา

1. สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลที่มีอยู่

2.  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ประชาชนรับรู้

ตัวชี้วัด

1.  ประชาชนในท้องถิ่นและต่างท้องถิ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนเพิ่มขึ้น

2.  ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


  ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองการบริหาร

                   เป้าหมาย

                   เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการเมือง การปกครอง ทั้งในระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  อย่างมีอิสระ  และให้ผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งไปใช้สิทธิของตนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์  และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  มีความเข้มแข็ง  โดยเฉพาะในส่วนราชการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

                   แนวทางการพัฒนา

                     1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับให้ความสำคัญการเลือกตั้งทั้งระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำองค์กรต่าง ๆ ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาในกิจการของตนเอง

3.ส่งเสริมการบริหารภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

  4. พัฒนาการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การคลัง ท้องถิ่น  โดยใช้ระบบเทคโนโลยี

5. ส่งเสริมนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเป็นเรื่องสำคัญ

                   ตัวชี้วัด

1.       จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเพิ่มมากขึ้น

2.      จำนวนประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและสังคม

3.      มีจำนวนบุคลากรและอุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น

4.      ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ


ยุทธศาสตร์ที่ 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

                   เป้าหมาย 

1.  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพพลานามัยที่ดี

2.  เรื่องโรคติดต่อแก่ประชาชนในพื้นที่

3.  จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น

                   แนวทางการพัฒนา

1.  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ - ความเข้าใจ

2.  จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

ตัวชี้วัด

1. ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพที่ดี

  2.ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโรคติดต่อต่างๆและสามารถนำไปปฏิบัติได้


ยุทธศาสตร์ที่ 8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

                   เป้าหมาย

                   เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างการพัฒนาด้านการศึกษาในชุมชนทุกระดับ ให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ  ด้านกิจกรรม  สามารถแข่งขันกับสถาบันอื่น และเมื่อจบการศึกษาไปแล้วมีความรู้ ความสามารถนำไปใช้ในสถาบันที่สูงขึ้น

                    แนวทางการพัฒนา

1.    ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

2.   สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและกิจกรรม

3.   จัดหาอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้ครบทุกคนในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4.   จัดหาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้ครบทุกคนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5.   จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6.   พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

7.   สนับสนุนหนังสือพิมพ์  นิตยสาร และสถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ให้แก่ชุมชน

                           ตัวชี้วัด

1.    จำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.   จำนวนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระเบียบ วินัย และมีประสิทธิภาพ

3.   จำนวนเด็กเล็กที่ผู้ปกครองนำกลับมาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น

4.   จำนวนนักเรียนที่เรียนต่อในชั้นอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ

5.   จำนวนผู้ด้อยโอกาสเรียนในสถานศึกษาหันกลับมาเรียนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น

    6.   จำนวนประชาชนที่ได้รับข่าวสารทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง


ยุทธศาสตร์ที่ 9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

1.เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลภาวะต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

1.  รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

2.  ศึกษานำมาวิเคราะห์เพื่อการปฏิบัติรักษาสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

1.ประชาชนในท้องถิ่นอยู่อาศัยในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลภาวะต่างๆที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน