กองสวัสดิการชุมชน


นายคมสัน  ต่อชีวัน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวเพ็ญศรี  กุลด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน