กองคลัง
นางสาวกัษมาฤดี  ขนตา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวกัษมาฤดี    ขนตา
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางรัตนาภรณ์  ทิพย์รักษ์
เจ้าพนักงานพัสดุนางสาวนรินทร  เรืองเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้