วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร

                “  เศรษฐกิจพอเพียง  ครอบครัวอบอุ่น   ชุมชนเข้มแข็ง


พันธกิจ

          1พัฒนาระบบการบริหารให้ได้มาตรฐานทันสมัย

          2ให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

          3พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน

          4สร้างความมั่นใจในการบริการประชาชนด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี