กองช่าง


นายไมตรี  หอมจันทร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

นายฐณะวัฒน์ ไพศาลธรรม
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกิตติพงษ์   บัวดี
ผู้ช่วยช่างโยธา


นายบรรพต  เปรมใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา